เยือนแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน แกรนด์ สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
เยือนแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน แกรนด์ สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

เปิดอ่าน 1423 ครั้ง ความเห็น 1
   4 มกราคม 2556
(ให้คะเเนนบทความ)

152 Rating: 2.0/5 (25 votes cast)

ระยะเวลา :10 วัน 7 คืน
ราคา :สอบถาม บาท
กำหนดการ :สอบถาม
รายละเอียด:
โคเปนเฮเกน – ล่องเรือสแกนดิเนเวียน ซีเวย์-ออสโล-ฟลัม-รถไฟสายโรแมนติค ล่องเรือซองนจ์ฟยอร์ด - อัลต้า- ฮอนนิ่งสแวค–นอร์ทเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - อิวาโล – โรวาเนียมี – รถไฟตู้นอน – เฮลซิงกิ ล่องเรือซิลเลียไลน์ – สต็อคโฮลม์ เที่ยวครบทุกรูปแบบ สนุกสนานตลอดการเดินทาง
http://www.uppic.com/uploads/13528898681.jpg 

วันแรก กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค)
18.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 9 สาย การบินกาต้าร์ แอร์เวย์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ รอให้การต้อนรับเเละอำนวยความสะดวก ในการเช็คบัตร โดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR-611/QR-97
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา1.15 ช.ม.)

วันที่สอง โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสแกนดิเนเวียน ซีเวย์
07.10 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่ง เดนมาร์ค เจ้าของฉายาสวรรค์แห่ง เมืองท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเพื่อนำ ท่านชม ปราสาทโรเซนบอร์ก ( Rosenborg ) สถานที่เก็บราชสมบัติของราชวงศ์ ซึ่งสร้างในสมัยของกษัตริย์ คริสเตียนที่ 4 ในปี ค.ศ.1633 ก่อนนำท่าน ชม น้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง ตำนานในการสร้าง ประเทศ ก่อนนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผล
งานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน และนำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้าจตุรัส อามา เลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิอาคาร รัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารให้เวลาท่านเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบนถนน สตรอยเก้ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง หรือท่านอาจ ใช้เวลาว่างซื้อบัตรเข้าไปเดินชมใน สวนทิโวลี ที่นับว่าเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป จนถึงเวลาเดิน
ทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ (ห้องพักมีหน้าต่างเห็นวิวทะเล )
นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นชมสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือก่อนพักผ่อนค้างคืนสบาย

วันที่สาม ออสโล ( นอรเวย์ )- ฟลัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่าที่ ออสโล ชมวิวสวยๆของออสโลฟยอร์ดเรือ DFDS เดินทาง ถึงกรุงออสโล ( OSLO ) นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือที่มี บรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย นำท่านชมความ เจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง บรรพบุรุษของชาวนอรเวย์ที่เดินทางไปทั่วยุโรปด้วยพาหนะนี้ ก่อนนำชม สวนวิกเกอร์แลนด์ ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำ ผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคน จำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชม สถานที่สำคัญๆ อย่าง พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ฯลฯ นำท่านชมวิวสวยนอกเมืองที่ ลานกระโดดสกีจัมฟ์ โฮเมนโคเล่น ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1952
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแถบฟยอร์ดที่สวยงามด้วยบรรยากาศของชายฝั่งทะเลที่เว้าลึกเข้ามาในแผ่นดิน จน ดูคล้ายเป็นทะเลสาบ ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอด 2 ข้างทาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Freithelm หรือ เทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่ ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติค – ล่องเรือฟยอร์ด – ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัม บาเนนที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ที่ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูงที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทาง ต่อเพื่อลงเรือล่องใน ซองน์ ฟยอร์ด ที่ได้ชื่อว่าเป็นKing of fjord และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน มากที่สุด ชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจาก จินตนาการ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางกลับสู่ ออสโล นครหลวงแห่งนอรเวย์ ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการ เดินทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CLARION OSLO AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ออสโล – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ทเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางขึ้นสู่ทางตอนเหนือของออสโล
09.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน DY-264
11.10 น.
เดินทางถึงเมืองอัลต้า ทางตอนเหนือของนอรเวย์ หลังรอรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ นอร์ทเคป ในนอรเวย์ จุดชมมิดไนท์ซัน หรือ พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้สะดวกที่สุดลอด ผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพเลนที่ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ยาวที่สุดสู่ ฮอนนิ่งสแวค Honningswag ชุมชน ใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้นอร์ทเคป จุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่โด่งดังที่สุดของยุโรป นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Rica Northcape หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ นอร์ทเคปฮอล์ล อาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในบริเวณแหลมเหนือ จุดเหนือ สุดที่สะดวกที่สุดในการเดินทางไปด้วยรถยนต์เพื่อการชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยมากๆอีก จุดหนึ่งในโลก ณ.เส้นแวงที่ 71องศาเหนือ 10ลิปดา 21ฟิลิบดา และยังเป็นจุดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของ พวกเราชาวไทยเสด็จประพาสมาแล้วเมื่อหนึ่งร้อยปีเศษและพระองค์ท่านยังได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ที่ ก้อนศิลาก้อนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ให้เวลาท่านชื่นชมกับความแปลก ของธรรมชาติ ณ.เวลาเที่ยงคืนที่บ้านเรามืดสนิทแต่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกทั้งเหนือ และ ใต้ กลับสว่างไสว เห็นพระอาทิตย์เต็มๆดวง ( ในช่วงฤดูร้อน ) ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป ชมวิว ช้อปปิ้งของที่ระลึก เขียน โปสการ์ดส่งกลับบ้าน ชมนิทรรศการต่างๆรวมทั้งของไทย จนถึงเวลาเดินทางกลับที่พัก
วันที่หก ฮอนนิ่งสแวค – อิวาโล (ฟินแลนด์) – โรวาเนียมี - รถไฟตู้นอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่พรมแดนของฟินแลนด์ ชื่นชมความงามตลอดเส้นทางการเดินทาง แวะชมวิวสวย ตามเส้นทาง ถ่ายรูปกับอุโมงค์เวสเตอร์โพเลน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะเดินเล่นที่ ทะเลสาบอินารี ที่สวยงามเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือ ของฟินแลนด์ เดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรวาเนียมี เมืองแห่งซาน
ตาคลอส ที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติค เซอเคิล นำท่านสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส Santa Village ให้เวลาท่าน เดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกต่างๆ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟรถไฟโรวาเนียมี เพื่อโดยสารรถไฟตู้นอน เดินทางสู่เ มืองเฮลซิงกินครหลวง แห่งฟินน์แลนด์
21.10 น. รถไฟขบวน 274 ออกเดินทางจากโรวาเนียมี สู่เฮลซิงกิ

วันที่เจ็ด เฮลซิงกิ – ชมเมือง - ล่องเรือซิลเลียไลน์
08.36 น.
รถไฟเทียบชานชลาที่สถานีเฮลซิงกิ นำท่านรับประทานอาหารเช้าในโรงแรมArthur
นำท่านชมเมืองเฮลซิงกิโดยเริ่มจากจตุรัสซีเนเตอร์ ที่รายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใต้การ ปกครองของรัสเซียยังมีอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ชมวิหารสีขาวที่ตั้ง ตระหง่านเหนือจตุรัสก่อนนำท่านถ่ายรูปคู่กับประติมากรรมทันสมัย อนุสรณ์แห่งนักประพันธ์เพลงที่มี ชื่อเสียงของชาวฟินน์ ท่านเซบิลิอุส ชมโบสถ์เทมโปลิโอคิโอที่สร้างอยู่ในภูเขาและถือว่ามีระบบเสียงที่ดี หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกิ นิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในตัวเมืองที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆมากมาย จนถึงเวลาเดินทางสู่ ท่าเรือซิลเลียไลน์ เพื่อเดินทางข้ามทะเลบอลติคสู่ประเทศสวีเดน นำท่านเช็คบัตรโดยสารและเข้าห้องพักบน เรือ ก่อนเดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ อย่าลืมมาชมวิวสวยๆยามเรือถอนสมออกจาก เฮลซิงกิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ที่มีอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิม
หลังอาหารพักผ่อนเดินเล่นสบายๆหรือจะนั่งฟังเพลง ชมการแสดง เสี่ยงโชคกับคาสิโน พักค้างคืนบนเรือ

วันที่แปด สต็อคโฮลม์ – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่าที่สต็อคโฮลม์ เมืองหลวงของสวีเดน
นำท่านชมกรุงสต็อคโฮลม์ เมืองหลวงแสนสวยของสวีเดน โดยเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศ รอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ นำท่านเดินชมบริเวณ รอบนอกของศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ๆจัดงาน รับรางวัลโนเบิล ในทุกๆปี ก่อนนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์ กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลาย ล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อ โมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมา จนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบริเวณ ย่านเซอเกิล สแควร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC ALVIK หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า สต็อคโฮลม์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
11.25น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-092/QR-612
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา2.25 ช.ม.)

วันที่สิบ กรุงเทพฯ
07.45น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 สอบถามข้อมูล หรือ ขอรับรายการทัวร์ได้ที่ 02 691 84 15  Hot line 086 105 4187 
                                            หรือ อีเมลล์ : 
isara2523@gmail.com   
ร่วมเป็นแฟนเพจเราได้ที่ : 
http://www.facebook.com/vip2utravel

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

เที่ยวมัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG
• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะ...
16 เมษายน 2557 11 ผุ้เข้าชม
Tag: ทัวร์พม่า, ทัวร์ราคาพิเศษ, ทัวร์โปรโมชั่น, ทัวร์สุดคุ้ม, มัณฑะเลย์,
บรูไน ฟิลิปปินส์ Unseen ASEAN B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI)
• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิล...
16 เมษายน 2557 104 ผุ้เข้าชม
Tag: , ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ราคาพิเศษ, อาเซี่ยน, ฟิลิปปินส์, บรูไน,
Super Pro Hokkaido 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินอุลตร้าเจท
 สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมื...
16 เมษายน 2557 157 ผุ้เข้าชม
Tag: , ฮอกไกโด, ซัปโปโร, ออนเซ็น, โปรโมชั่น,

   1
หัวข้อ : เยือนแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน แกรนด์ สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เมื่อ 10 มีนาคม 2556
โดย : สุปรีดา
สถานะ:ผู้เยี่ยมชม

เยือนแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน แกรนด์ สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ สนใจ 2 ที่นั่ง เดินทางได้ในช่วง มิย / กค / สค. รบกวนส่งรายละเอียดโปรแกรม (paper) พร้อมราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ มาที่ สุปรีดา 60/552 ม. กฤษดานคร 25 ถ.ประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กทม. กรุณาส่งเป็นกระดาษ โดย EMS จะขอบคุณมาก นับถือ สุปรีดา 089-897-8009

1
 

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เส้นขวาง ตัวยก ตัวห้อย ตัวอักษรวิ่ง รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร
[เพิ่มเติม]
ผู้ตั้งกระทู้ :
(ถ้าผลลัพธ์ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบด้วย)
  คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก !

 
 

 
Copyright 2010-2013 © www.viptraveltrips.com All Rights Reserved. Powered by : AseanWebDesign
 
VIP 2 U Travel Co.,Ltd. ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 12/01834
33/1 ซอยอินทามะระ 39 แยก 2 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
33/1 Soi Inthamara 39 Yak 2 , Suthisan Rd., Dindang ,Dindang Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66 (0)2 691 8415 Fax : +66 (0)2 691 8418, E-mail : isara2523@gmail.com, info@viptraveltrips.com
Msn Ticket : jum_wansana@hotmail.com
Tour operation : isara2523@gmail.com / MSN : isara-1980@hotmail.com / Line no.083-648-4766
Sales & Marketing: thepinai@yahoo.com
Hot line : +66 0 86-105-4187 facebook : http://www.facebook.com/vip2utravel
 
Web Counters